REGULAMIN

§1 Zakres obowiązywania

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Pośrednictwa (dalej „OWUP”) mają zastosowanie do Umowy Pośrednictwa w Świadczeniu Usług zawartą pomiędzy MamForme.pl a Klientem (dalej jako „Umowa”). Jeżeli pomiędzy treścią OWUP a Umową występują sprzeczności, pierwszeństwo w stosowaniu ma treść Umowy.

§2  Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego pod adresem sklep.mam-forme.pl jest firma TRENERPAWEL Paweł Mirończuk ul. Konstytucji 3 Maja 30/61, 15-776 Białystok, NIP: 5423132042, REGON: 200421528.
 2. W Sklepie Internetowym Kupujący mogą dokonywać zakupów usług i produktów trenerskich na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Umowy sprzedaży mogą być zawierane przy wykorzystaniu udostępnionego przez Sprzedającego formularza zamówienia.
 4. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@trenerpawel.pl, telefoniczny w dniach od poniedziałku do piątku W godzinach 8:00-16:00.
 5. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego: sposób składania zamówień oraz ich realizacji, terminy i sposoby dostawy produktów, zwroty oraz postępowanie reklamacyjne.

§3 Definicje

Poniższym określeniom pisanym w niniejszych OWUP wielkimi literami nadaje się następujące znaczenie:

 • Umowa Świadczenia Usług – oznacza umowę zawartą z Trenerem przez MamForme.pl w imieniu Klienta na realizację przez Trenera na rzecz Klienta Usług wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy.
 • Umowa – umowa pośrednictwa w świadczeniu usług zawierana przez Mam-Forme.pl z Klientem,
 • Platforma – oznacza stronę internetową znajdującą się w pod adresem www.mamforme.pl na której Klient wskazuje dane niezbędne do umożliwienia Mam-Forme.pl obciążenia karty Klienta kwotą miesięcznej raty za zamówione za pośrednictwem portalu Paypal.
 • Trener – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i kompetencje do konstruowania i prowadzenia indywidualnych programów treningowych a także konstruowania i prowadzenia programu dietetycznego jeżeli takowy został przez Klienta wybrany, świadcząca Usługi wskazane w załączniku nr 1 do Umowy.
 • Pakiety Treningowe lub Usługa – indywidualne programy treningowe a także programy dietetyczne (jeżeli takowe zostały wybrane) konstruowane i prowadzone przez Trenera w zakresie określonym w Umowie.
 • Klient – oznacza osobę fizyczną, która zawarła Umowę z Mam-forme.pl celem realizacji Usług

§4 Zakres i Pakiety Świadczonych Usług

 1. Usługi świadczone w ramach wszystkich Pakietów Treningowych to:
 • wywiad sportowy,
 • indywidualny program treningowy na okres trwania Usługi,
 • podstawowa analiza zebranych danych w trakcie procesu treningowego przez Klienta (statystyki),
 • kontrola wyników i cykliczna modyfikacja programu treningowego w celu dostosowania treningu do możliwości i celu Klienta,
 • indywidualne lub grupowe treningi, ćwiczenia z Trenerem personalnym w wybranych obiektach lub ośrodkach sportowych,
 • wymiana danych z Trenerem,
 • stały kontakt i kontrola nad realizacją planu Trenera,
 • statystyki treningowe wraz z analizą postępów,
 • statystyki zmian fizjologicznych organizmu w reakcji na bodźce treningowe.
 • wsparcie z zakresie żywienia
 1. Klient jest zobowiązany do umawiania terminów treningów indywidualnie z Trenerem, który odpowiednio zorganizuje cykl treningowy zgodny z ustaleniami z Klientem. Datę lub godzinę zaplanowanego treningu można zmienić najpóźniej na 24 godziny przed jego planowanym odbyciem.
 2. Klientowi przysługuje prawo odwołania treningu bez zachowania wyżej wskazanych terminów raz na każde 30 dni obowiązywania Pakietu (tzw. „Joker”). Skorzystanie z Jokera pozwala na odwołanie zaplanowanego treningu w sytuacjach szczególnych bez utraty tego treningu. Ustalenie nowego terminu treningu następuję po odpowiedniej konsultacji z Trenerem i dopasowaniem daty treningu do jego kalendarza.

§5 Cena Usług

 1. Zakup i zapłata za Usługi oferowane przez Mam-forme.pl następuje zgodnie z postanowieniami OWUP oraz Umowy, po cenach przedstawionych w Załączniku nr 1 do Umowy w zależności od danego Pakietu Treningowego.
 2. Opłata wynika z wybranego przez Klienta Pakietu Treningowego oraz okresu na jaki Klient wykupił dany Pakiet Treningowy.
 3. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania środków na rachunku bankowym Mamforme.pl
 4. W przypadku wyboru przez Klienta opcji automatycznego przedłużania Umowy świadczenia Usług, opłata za zakupiony Pakiet Treningowy będzie pobierana automatycznie z karty kredytowej Klienta w dniu każdego kolejnego miesiąca.

§6 Zasady korzystania z Usług Trenerów

 1. Z Pakietów Treningowych i/lub żywieniowych mogą korzystać osoby fizyczne, pełnoletnie i niepełnoletnie mające co najmniej 15 lat. W przypadku, gdy Pakiet Treningowy dotyczy osoby niepełnoletniej nabywanie Usług musi zostać potwierdzone przez rodzica lub opiekuna prawnego w formie pisemnej. Rodzic lub opiekun prawny wyrażając zgodę na korzystanie przez niepełnoletniego i nabywanie Usług niniejszym zgadza się i akceptuje pełną odpowiedzialność za swojego podopiecznego wynikającą z korzystania z zakupionych Usług (włączając roszczenia i kary finansowe oraz prawną odpowiedzialność),
 2. Nabywając dany Pakiet Usług Klient zaświadcza, iż celem nadrzędnym i podstawowym korzystania z Usługi jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywrócenie i poprawa zdrowia.
 3. Trener opracowuje indywidualny plan treningowy lub/i żywieniowy na podstawie danych podanych przez Klienta.
 4. Realizacja Planu Treningowego nie jest równoznaczna z gwarancją sukcesu sportowego, a Mam-forme.pl oraz Trener nie ponoszą odpowiedzialności w związku z brakiem osiągnięcia sukcesu sportowego przez Klienta.
 5. Realizacja planu żywieniowego nie jest równoznaczna z osiągnięciem założonych przez Klienta celów diety, a Mam-forme.pl oraz Trener nie ponoszą odpowiedzialności w związku z brakiem osiągnięcia sukcesu sportowego przez Klienta.
 6. Informacje podane przez Mam-forme.pl oraz przez Trenera mają charakter informacyjny i edukacyjny i nie mogą zastąpić porady i zaleceń lekarza. Korzystając z Usług Klient niniejszym potwierdza i zgadza się, że Trener nie oferuje konsultacji i porad medycznych. Trener nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek kontuzje czy utratę zdrowia wynikającą z porad treningowych i/lub żywieniowych i wynikających z realizacji zakupionego Programu Treningowego.
 7. Klient ma obowiązek informować Trenera o wszelkich zmianach kondycji fizycznej i zdrowotnej.
 8. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek skutki związane z zatajeniem lub pominięciem jakiejkolwiek choroby lub schorzenia oraz za choroby lub wypadki związane z treningiem prowadzonym w ramach realizacji zakupionego Programu Treningowego.
 9. Klient oświadcza, że dane treningowe, fizjologiczne i/lub morfotyczne, o których informuje Trenera są zgodne z prawdą.
 10. Klient potwierdza, że rozumie i zgadza się, że wszelakie działania związane z zaleceniami Trenera mogą nosić określone ryzyka kontuzji, utraty zdrowia lub śmierci. Klient niniejszym potwierdza, że dobrowolnie i na własna odpowiedzialność ponosi wszystkie (znane i nieznane) ryzyka związane z korzystania z Usług Trenera. Spersonalizowane plany treningowe nie są polecane w szczególności dla osób posiadających wady serca lub kręgosłupa. Spersonalizowane plany żywieniowe nie są polecane w szczególności dla osób z chorobami nerek, dną moczanową, cukrzycą, w ciąży, po wylewach, z chorobami serca oraz w okresie laktacji.
 11. W przypadku wystąpienia alergii na konkretne produkty, Klient jest zobowiązany poinformować o tym niezwłocznie Trenera, a także wyłączyć dany produkt z diety.
 12. Klient zobowiązany jest stosować się do wszelkich zasad bezpieczeństwa i ostrożności obowiązujących w miejscu wykonywania treningów.

§7 Wstrzymanie lub zakończenie Usług na rzecz Klienta

 1. Realizacja Usług Trenera może zostać wstrzymana lub całkowicie zakończona, jeżeli Trener lub Mam-forme.pl stwierdzi, iż:
 • Klient podejmuje działania sprzeczne z zaleceniami Trenera, które mogą wyrządzić szkodę lub krzywdę jemu osobiście, Trenerowi, osobom postronnym lub obiektowi, w którym wykonywana jest Umowa,
 • Klient podejmuje działania, które mogą w inny sposób zostać uznane za szkodliwe dla Trenera, a w szczególności gdy zachowanie Klienta może stanowić naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów lub zasad współżycia społecznego.
 1. Poprzez zakończenie świadczenia usług o których mowa w ust. 1 powyżej należy rozumieć rozwiązanie Umowy oraz Umowy Świadczenia Usług w trybie natychmiastowym. W przypadku rozwiązania Umowy oraz Umowy Świadczenia Usług na podstawie ust. 1 powyżej stosuje się odpowiednio postanowienia § 5 ust. 1 i 2 w zakresie naliczenia kary.

§8 Okres świadczenia Usług Trenerów; Zawarcie i Rozwiązanie Umowy

 1. Zawarcie Umowy oraz kupno Pakietu Treningowego jest jednoznaczne z upoważnieniem Mam-forme.pl do zawarcia w imieniu Klienta Umowy o Świadczenie Usług z Trenerem zgodnej z obowiązkami Klienta wyrażonymi w Umowie oraz niniejszych OWUP na okres trwania wybranego Pakietu Treningowego.
 2. Klient, może rozwiązać Umowę oraz Umowę o Świadczenie Usług z Trenerem w każdym czasie z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy przed upływem okresu na jaki została ona zawarta powoduje konieczność zapłaty przez Klienta pełnej kwoty za wykorzystane do rozwiązania Umowy Usługi. Złożenie oświadczenia o rozwiązaniu którejkolwiek z umów powoduje rozwiązanie obu umów tj. Umowy oraz Umowy o Świadczenie Usług.
 3. Umowa przedłużona z klientem zostaje wówczas gdy zostaną wpłacone ponownie pieniądze za nowy miesiąc usług wybranego pakietu w Mam-forme.pl

§9 Reklamacje

 1. Klient może składać reklamacje dotyczące wykonywania Usług. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Fitadept.com lub przez wysłanie e-maila na adres: kontakt@mamforme.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta, numer telefonu,
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
 1. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w ust. 1 lit A adres poczty elektronicznej (e-mail), w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji zgodnie z ust. 1 powyżej.
 2. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Trenerem a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.
Koszyk